shutdown remote computer

cmd

shutdown /s /m \\remote computer name

You may also like...